طراحي و پياده سازي فيلتر مقاوم توسعه يافته، براي تخمين حالت شارژ باتري ليتيوم-يون در سامانه هاي تركيبي ذخيره ساز انرژي

در اين مقاله، روشي نو براي تخمين حالت شارژ » State «of Chargeباتري ، با استفاده از فيلتر ∞ Hتوسعه يافته ارايه شده است. حالت شارژ » ،«SOCيكي از مهمترين متغيرها، در سامانه هاي توليد و ذخيره انرژي تركيبي است، كه اندازه گيري آن نقش به سزايي در بهينه سازي مصرف انرژي در سيستم هاي ياد شده دارد. در مقاله حاضر، مدل ديناميكي باتري بر اساس متغيرهاي حالت ولتاژ و ،SOCتوصيف و با استفاده از شبكه عصبي با تابع پايه شعاعي » ،«RBFشناسايي مي شود. سپس، فيلت ر ∞ Hتوسعه يافته تطبيقي به مدل ديناميكي شناسايي شده اعمال و حالت شارژ باتري تخمين زده مي شود. الگوريتم پيشنهادي بر روي داده هاي واقعي باتري پياده سازي شده است كه نتايج عملي نشانگر دقت خوب، سرعت همگرايي و مقاوم بودن تخمينگر نسبت به شرايط اوليه دور از واقعيت است.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *