طراحي و پياده سازي سيستم مستقيم مانيتورينگ و عيب يابي با روش آناليز ارتعاشات بر روي مجموعه توربين-ژنراتور واحد يك نيروگاه گازي آبادان

بمنظور كاربرد تعميرات پيشبينانه و تشخيص صحيح عيـوب ماشينها، لازم است كه به طور پيوسته از وضعيت ماشين مطلع بوده و بدينوسيله علاوه بر بهينهسازي رانـدمان، اقـدامات لازم جهت جلوگيري از پيشرفت عيـوب و بـروز خطـرات جـدي انجام گيرد. ايـن اقـدامات عـلاوه بـر كـاهش زمـان و هزينـة تعميرات ، مانع آسيب جدي دستگاه شده و موجـب حفـظ و افزايش عمر مفيد آن ميشود. در اين راستا پروژهاي در گـروه مكانيك پژوهشگاه نيرو انجام و طي آن يـك سيسـتم مسـتقيم تشــخيص خطــا  بنــام  VCMبــا اســتفاده از روش آنــاليز ارتعاشات طراحي و در نيروگاه گازي آبادان بر روي مجموعه ;توربين-ژنراتور واحد يك با موفقيت پياده سازي گرديد

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *