طراحي و پيادهسازي نرم افزار عيب يابي و تحليل عملكرد توربين گاز

در اين مقاله طراحي و پيادهسازي نرمافزار عيب يابي و تحليل عملكرد توربين گازي كه در نيروگاه منتظر قائم نصب شده، تشريح شده است. روشهاي مختلفي براي عيب يابي در سالهاي گذشته مطرح شده است كه در اين تحقيق روش تحليل مسير گاز استفاده شده است. در اين روش با استفاده از مدل ترموديناميكي توربين گاز عملكرد اجزاء مختلف توربين گاز در حالت نو و تميز با توجه به شرايط محيطي شبيهسازي ميشود، سپس دادههاي مختلف واحد جمع آوري و پس از انجام تحليلهاي لازم با مقادير كميتهاي متناظر با مدل مقايسه ميشود. با توجه به انحراف كميتهاي مختلف در نهايت ميتوان پي به اشكالات اجزاء مختلف توربين گاز برد و پيشنهادهاي لازم جهت تعميرات يا نگهداري را ارائه نمود. اين روش عيبيابي، عيوبي كه اثر قابل تشخيص بر عملكرد واحد را داشته باشند شناسايي ميكند از جمله اين عيوب ميتوان به رسوبگذاري پره های افزایش دما اجزا داغ و غیره اشاره نمود

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *