طراحي و پيادهسازي رباتهاي هوشمند امدادگر جهت عمليات جستجو و نجات

سالانه هزاران نفر بر اثر آسيب ديدن و يا مفقود شدن در زير آوار ساختمان ناشي از حوادث غير مترقبه از قبيل زلــزلـه، سيـل، انفجار، آتشسوزي و تاخير يا سهلانگاري در عملـيات نجـات توسط گروههاي امداد، جان خود را از دست ميدهند. طراحي، پيادهسازي و استفاده از رباتهاي امدادگر نه تـنها با جستجوي علائم حياتي مصدومان باعث كاهش زمان و افـزايش چشمگير دقت جستجو ميگردد، بلكه عمليات نجات را بـراي مصـدوم يـا تـيم امـداد امـنتـر ميكند. در اين مقاله، طراحـي و سـاخت ربـاتهايـي ارائه ميگردد كه با استفاده از تلفـيق قـابل قبولـي از هوشـمندي و اتوماسيون با بهرهگيري از تكـنولوژي مبتنـي بـر PCپـيادهسـازي شـدهانـد. نتيجه طرح، عملياتـي شـدن دو ربـات بـه نـامهاي ECERC1و ECERC2 اسـت كـه بـا امکانات و سيستمهاي متفاوت مكمل يكديگر در عمليات نجات ميباشند. عملكرد اين رباتها در محيط نزديك
بـه شـرايط واقعـي كـه توسط ) NISTموسسه ملي استاندارد و تكـنولوژي آمـريكا(، پيادهسازي گرديده بود مورد آزمايش قرار گرفـت و در رقابـت بـا ديگر شركتكنندهها در رشته رباتهاي امدادگـر مسابقات جهاني ايتاليا ضمن ارائه نمايش قابل قبول، مقام سوم جهان را به خود اختصاص داد

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *