طراحي و مدلسازي شير كنترلي با خاصيت جريان مشخص جهت كاربرددر مسير آب تغذيه بويلر نيروگاه سيكل تركيبي

در طراحي شيرهاي كنترلي مهمترين مسأله طراحـي خاصـيت جريان به منظور دستيابي به رفتار مناسب شـير جهـت كنتـرل دبي يا فشار جريان عبوري ميباشد. در ايـن مقالـه يـك شـير كنترلي با خاصيت جريان مناسب به منظـور كـاربرد در مـسير آب تغذيـه درام فـشار بـالاي بـويلر نيروگـاه سـيكل تركيبـي طراحي و مدلسازي شده است. بدين منظور شكل داخلي شير و اجزا تنظيم كننده جريان بايد بگونهاي طراحي شوند كه قادر به اعمال خاصيت مورد نظر بر روي جريـان سـيال باشـند. در اينجا با استفاده از اطلاعات شير مـورد اسـتفاده در مـسير آب تغذيه بويلر يك نيروگاه سيكل تركيبي نمونه و بـا اسـتفاده از تعريف رياضي خاصيت جريان مورد نظر، شكل داخلـي شـير طراحي گرديده و سپس با اسـتفاده از نـرمافـزار ،CFXدبـي عبوري از شير در درصد بازشدگيهاي مختلف مختلف بدست آمده و در نهايت نمودار عملكرد شير رسم شده است

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *