طراحي و شبيه سازي و ساخت درايور موتور القائي تكفاز جهت بدست آوردن راندمان و گشتاور ماكزيمم و ارائه الگوريتم كنترل پايدار كننده

lدر اين مقاله شبيه سازي با دو نرم افزار MATLABو Orcadدر فضاي (fbpnو ساخت يـك درايـور موتـور القائي تكفاز جهت بدست آوردن راندمان و گشتاور ماكزيمم ، مورد بررسي قرار خواهد گرفت . اين درايور با اسـتفاده از مدار قدرت سوئيچينگي و يك خازن و مدار كنترل ميكروكنترلـري ، روشـي خـاص را بـراي بدسـت آوردن مشخـصات راندمان وگشتاور ماكزيمم به اجرا درمي آورد . در اين روش به دو خازن راه انداز و دائم و نيـز سـوئيچ گريـز از مركـز ، ديگر نيازي نيست . نمونه آزمايشگاهي اين درايور بوسيله يك خازن راه انداز و يك مـدار قـدرت سـوئيچينگي داراي دو IGBT و يك مدار كنترل شامل ميكروكنترلر ، PIC-16F877ساخته شده است . در اين مقاله علاوه بر موارد فوق بـراي نخستين بار الگوريتم كنترل پايدار كننده براي اين نوع درايور ارائه شده است .

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *