طراحي و شبيه سازي لينك نوري DWDM با ۳۲كانال ۲/۵ Gbpsو به طول ۱۰۰۰Km

در اين مقاله طراحي و شبيهسازي يك لينك نوري DWDM نقطه به نقطه با ۳۲كانال كه در آن ظرفيت هر كانال  ۲/۵ Gbps است، ارائه ميشود. طول لينك بطور نمونه ۱۰۰۰Km در نظر گرفته شده و شبيهسازيها با در نظر گرفتن تضعيف، پاشندگي رنگي، پاشندگي مد پلاريزاسيون و آثار غير خطي براي دو نوع فيبر NZDSFو SMFانجام شده است. به منظور عملياتي بودن طراحي از مشخصات قطعات موجود بازار، در شبيهسازيها استفاده شده است

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *