طراحي و شبيه سازي كنترل كننده يكسوساز فعال با ورودي فركانس بالابراي استفاده در ميكروتوربين

در سالهاي اخير، فنـاوري يكـسوسازهاي PWMيـا فعـال، بـه علت كنترل پذير بودن ولتـاژ خروجـي DCو دو طرفـه بـودن انتقال توان ،به صورت بسيار گسترده در كاربردهاي صنعتي مانند مبـدل الكترونيـك قـدرت ميكروتـوربين، مـورد اسـتفاده قـرار گرفتهاند .يكسوسازها ،PWMنيازمند يك فلسفه كنترلي بـراي رسيدن به يك ولتاژ دلخواه وكنترل پذير ميباشند .در اين مقالـه با طراحي يك كنترل كننـده بـراي يـك يكـسوساز فعـال، ولتـاژخروجي يك ميكروژنراتور دور بالا كه در ميكروتوربين اسـتفاده شده است، با ديناميك مناسبي يكسو مي شوند .شـبيه سـازيهاي ارايه شده مشخص كننـده عملكـرد مناسـب ايـن كنتـرل كننـده هستند.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *