طراحي و شبيه سازي فيلتر نردباني Ladder سوئيچ خازني

در اين مقاله بعد از بررسي مزايا و عملكرد تكنيك سوئيچ خازني ، يك فيلتر نردباني با مشخصات داده شده بـا روش سوئيچ خازني طراحي شده و عملكرد آن توسط نرم افزار Hspiceشبيه سازي مي شـود. مشخـصه هـاي بدسـت آمده از نرم افزار Hspiceمبين آن است كه شبيه سازي درست انجام گرفته و با مشخـصات داده شـده فيلتـر نردبـاني مطابقت و همخواني دارد

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *