طراحي و شبيه سازي سيستم تبديل مستقيمAWS براي توليد برق از انرژي امواج در درياي خزر

يكي از روشهاي تبديل مستقيم انـرژي امـواج است كه در سـالهاي اخيـر بسـيار مـورد توجـه دانشـمندان و مهندسين قرار گرفته است. در اين مقالـه يـك سيسـتم تبـديل مستقيم انرژي امواج دريـاي AWSبـراي عملكـرد در دريـاي خزر مورد طراحي و شبيه سازي قرار مي گيـرد. ايـن سيسـتم براي نصب در عمق 30متري دريا طراحـي شـده اسـت و از يك ژنراتور خطي مغناطيس دائم سه فاز استفاده مـي كنـد. در اين مقاله اثر پارامترهايي مثل ، تعداد فاز ، مقاومت بار، عمـق آب و ارتفاع موج بـر عملكـرد ژنراتـور مـورد بررسـي قـرار خواهد گرفت

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *