طراحي و ساخت يك فيلتر اكتيو قدرت موازي جهت افزايش كيفيت توان

اين مقاله فيلترهاي اكتيو قدرت را جهت افزايش كيفيت توان سيستمهاي صنعتي در حضور آلودگيهاي هارمونيكي مورد بررسي قرار مي دهد. در اين راستا ساختار يك  فيلتر اكتيو قدرت موازي كه دربرگيرندة روش استخراج جريان مرجع و يك روش نوين جهت كنترل جريان خروجي فيلتر مي باشد ارائه شده است. روش ارائه شده جهت  كنترل جريان خروجي فيلتر، فركانس توليد الگوي سوئيچينگ را بطور وفقي به گونه اي تعيين كرده كه فركانس سوئيچينگ برحسب نياز تغيير مي كند. در اين روش حداكثر فركانس سوئيچينگ قابل تنظيم است. سيستم به گونه اي عمل مي كند كه تنها در مواقع لزوم فركانس سوئيچينگ به حداكثر مقدار خود ميرسد و در ساير مواقع  فركانس سوئيچينگ را كاهش داده و بدين ترتيب تلفات سيستم به نحو چشمگيري كاهش مي يابد بدون آنكه كيفيت عملكرد سيستم به طور عمده دچار تغيير گردد.  نتايج عملي روي يك سيستم غي رخطي نمونه با توان دو كيلووار- هارمونيك مؤيد روش پيشنهادي است.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *