طراحي و ساخت دمپر TDDبا هدف رفع معضلات خطوط انتقال نيرو در برابر پديده گالوپينگ

با توجه به بررسيهاي انجام گرفته برروي تعدادي از خطوط شبكه انتقال انرژي ايران كه از مناطق كوهستاني و برفگير عبور ميكنند، مشخص شد كه پديده گالوپينگ يكي از اصليترين دلايل بروز خطا برروي آنها ميباشد. كنترل اين پديده و جلوگيري از وقوع آن بر روي خطوط ميتواند تا حدود بسيار زيادي از زيانهاي اقتصادي ناشي از گالوپينگ جلوگيري كند. مكانيزم گالوپينگ بسيار پيچيده است و فاكتورهائي مانند ميرائي پيچشي كابل و سختي پيچشي آن، در وقوع گالوپينگ نقش اساسي دارند. نظر به تاثير و زيانهاي ناشي از پديده گالوپينگ در خطوط انتقال نيرو، مقابله با اين پديده با بكارگيري روشهاي عملي ضروري مينمايد. 1TDDيك جاذب-دمپر ارتعاشي ديناميكي است. جاذبهاي ارتعاشي ديناميكي را معمولاً براي سيستمهايي كه دارا  ميرائي ناچيز هستند به كار مي برند. زيرا سيستمهاي با ميرائي بالا معمولاً رفتار ارتعاشي متعادلي از خود نشان ميدهند و احتياجي به ايجاد تعادل در ارتعاشات آنها نيست. در سيستم كابلهاي باندل، ميرائي ذاتي سيستم كم است، به همين منظور جاذب ديناميكي براي كنترل دامنه ارتعاشات آن استفاده ميشود.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *