طراحي و ساخت دستگاه پل تلسكوپي فرودگاهي

فرودگاه هاي بـين المللـي داراي اسـتانداردهاي خـاص در زمينه هاي گوناگون مي باشـند .كـه ازجملـه ايـن اسـتانداردها استفاده از Jetwayبراي بارگيري و تخليه هواپيما از مسافر مي باشد. Jet wayيك پـل متحـرك رابـط بـين سـالن انتظـار فرودگاه و هواپيما مي باشدبه ايـن معنـا كـه يـك طـرف آن در مقابل خروجي سالن انتظار ثابت مي شود، انتهاي ديگر دسـتگاه با توجه به توانايي هاي حركتي كه مجموعه دارد خـود را بـا در هواپيما هماهنگ مي كنـد ايـن دسـتگاه بـا اسـتفاده از تجربـه
بدست آمده در نمونه اوليه تغييرات زيادي پيدا كرد.عمـده ايـن تغييرات در مورد سيستم كنترل و برق دستگاه بود.اين دسـتگاه شامل سه تونل است كه به صورت تلـسكوپي مـي تواننـد طـول خود را تنظيم كند. اين دستگاه طوري طراحي شـده اسـت كـه داراي 7درجه آزادي مي باشد. قسمت اصلي بخـش كنتـرل از
يك PLCو يك HMIتشكيل شده است که کل حرکات و مانیتورینگ سیستم را تحت نظر و اجرا دارد.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *