طراحي و ساخت دستگاه مولد ولتاژ با شكل موج دلخواه و كاربرد آن جهت بررسي اثر فليكر در لامپ هاي مختلف بصورت نمونه

توجه به كيفيت برق و اثرات نامطلوب فليكر و هارمونيكهـا بر مصرفكنندگان، لزوم بررسي كيفي اين عوامل را آشكار مي- سازد. اين مقاله به بيان چگونگي طراحي و ساخت يـك مولـد سيگنال ولتاژ براي توليد شكل مـوجهـاي مختلـف بخـصوص ولتاژهاي فليكري تا توان يك كيلـووات جهـت بررسـي تـاثير كيفيت برق بر تجهيزات الكتريكـي مـيپـردازد. برنامـه نويـسي كامپيوتر، مدار تقويت كننده قدرت و يـك مبـدل ديجيتـال بـه آنالوگ در ساخت اين دستگاه بكار رفته است. در ادامه بعد از تعاريف و بيان نحوه ارزيابي فليكـر، اثـرات درجـات مختلـف فليكر برلامپهاي مختلف بررسي شده است. در پايان نيز موج فليكر واقعي ايجاد شده از يك كوره الكتريكـي نمونـه جهـت بررسي اثرات حقيقي وقوع آن با ايـن دسـتگاه شـبیه سازی و تولید شده است

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *