طراحي و ساخت دستگاه آشكار ساز صوتي تخليه جزئي

برخوردار است حفاظت از سيستم قـدرت و تجهيـزات بـزرگ و كوچـك آن يكي از مهمترين وظايفي است كـه بايـد بـه بهتـرين صـورت انجام پذيرد تا ثبات ، پايداري و فعاليت دائم سيسـتم تضـمين گردد . بسياري از خطاهـا داراي قابليـت گـذرا هسـتند ماننـد صاعقه ، برخورد حيوانات و غيـره وتعـدادي از آنهـا نيـز كـه اغلب بصورت معيوب بودن تجهيزات خصوصاً نقصان عايقي روي ميدهد داراي ماهيت ماندگار ميباشند و بـه خاموشـي هاي طـولاني تـري مـيانجامنـد . بنـابراين تشـخيص تجهيـز معيوب قبـل از صـدمه رسـاندن بـه شـبكه از اهميـت بـالايي برخوردار است

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *