طراحي و ساخت حسگر جريان پهن باند مبتني بر پيچك روگوفسكي و تقويت كننده ترانسامپدانس

در اين مقاله روش براي اندازهگيري جريان با پهناي باند بالا به وسيلهي حسگر پيچك روگوفسكي ارائه ميشود. در اين راستا به كمك يك تقويت كننده عملياتي با ساختار ترانسامپدانس، عوامل پارازيتي محدود كننده ي پهناي باند، به حداقل اثرگذاري خود برسند. تقويت كننده عملياتي كه در اين مقاله از آن استفاده شده است، علاوه بر تقويت سيگنال خروجي حسگر، پهناي باندي در محدوده ي 1kHzتا 6MH حاصل گرديد كه محدودهي مطلوبي براي اندازهگيري پالس هاي جرياني سريع )با زمان صعود (10nsو با دامنه ي كم )در حد ،(1mA فراهم مي آورد. اين مشخصات خصوصاً براي اندازهگيري پالس هاي جرياني ايجاد شده در اثر تخليه جزيي الكتريكي در عايق ها بسيار مطلوب میباشد.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *