طراحي و بهينه سازي پروفيل داخلي يك نمونه شير كنترلي با استفاده از روشهاي ديناميك سيالات محاسباتي

با استفاده از مدلسازي سيالاتي شير كنترلـي، رفتـار جريـان در داخــل شــير بوســيله ديناميــك ســيالات محاســباتي )(CFD شبيه سازي ميگردد تا به كمك نتايج تحليلي بتوان يك پروفيل داخلي مناسب براي شير كنترلي بگونهاي طراحي نمـود كـه از لحاظ دبي عبوري و خاصيت اعمال شده به شـير پاسـخگوي نياز مورد نظر باشد. در اين تحقيق پروفيل داخلي يـك نمونـه شير با خاصيت كنترلي مشخص طراحي شده و سپس بوسـيله نرم افزار CFXبررسي و تحليل شده اسـت و شـكل داخلـي شير در جهت رسيدن به حداكثر ظرفيـت جريـان عبـوري بـا خاصيت كنترلي معين و كاهش نواحي داراي سرعت هاي غير مجاز بهينه شده است. جهت كنترل صحت نتايج مدلسازي در حصول به خاصيت كنترلي مشخص شير، نتايج بدست آمده با اطلاعات ارايه شده توسط سازنده اصلي شير كنترلي مقايسه و بصورت نمودار ارايه شده است.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *