طراحي و بهينه سازي سيستم تصفيه فاضلاب نيروگاه ايرانشهر با هدف بازيابي آب

بطور كلي در صنايع و نيروگاهها از طريق اصلاح فرايندهاي تصفيه پساب و يا با اضافه نمودن فرآيندهاي تكميلي، ميتوان براحتي بخش عمدهاي از فاضلاب توليد شده را بمنظور استفاده مجدد در فرآيندهايي كه نياز به آب دارند، برگردانده و به مصرف رسانيد. منابع آبي استان سيستان و بلوچستان به واسطه خشكسالي متوالي طي چند دهه گذشته، با محدوديتهاي شديدي روبرو شدهاند كه ميبايستي در استفاده از اين منابع محدود، كليه راهكارهاييرا كه سبب صرفهجويي ميگردد، به كار گمارد. در تحقيقي كه در نيروگاه 264مگاواتي ايرانشهر واقع در سيستان و بلوچستان توسط گروه محيط زيست انجام شده است، طي شناخت دقيق از سيستم گردش آب، توليد پساب و سيستمهاي تصفيه پساب موجود در نيروگاه ايرانشهر، نواقص و مشكلات ناشي از طراحي و يا بهرهبرداري نامناسب سيستمها بررسي و سپس فرآيندهاي تكميلي به همراه طراحي تجهيزات مربوطه بهمنظور كاهش و استفاده مجدد از فاضلاب ها انجام گرفت.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *