طراحي و بهينهسازي ترانسفورماتور سوئيچينگ سطح توزيع

با توسعه روزافزون الكترونيك قدرت و سـير نزولـي قيمـت ادوات نيمههادي قدرت, تمايل به بكارگيري اين فـنآوري در مدارات ولتاژ بالا و توان بالا رشد چشمگيري پيدا كرده است. استفاده از توانائيها و ويژگيهاي اين فنآوري منجـر بـه بهبـود كيفيت توان, افزايش پايداري و قابليـت اطمينـان سيـستمهاي قدرت در بخش توزيع و انتقال گرديده است. از اينرو در اين مقاله طراحي و بهينهسازي ترانسفورماتور سـوئيچينگ سـطح توزيع 1مورد بررسي قرار مـيگيـرد. چنـين ترانـسفورماتوري ضمن برآورده نمودن اهداف ترانسفورماتورهاي متداول, قادر به بهبود كيفيت توان, تنظيم ولتاژ خروجي و اصـلاح ضـريب توان ميباشد. اصلاح ضريب توان منجر به كاهش تقاضا براي توان راكتيو و در نتيجه افزايش پايداري ولتاژ ميگردد. تنظـيم ولتاژ نيز نيازمندي به رگولاتورهاي ولتاژ را برطرف مينمايـد. از ديگر ويژگيهاي ترانسفورماتور سوئيچينگ ميتوان كـاهش وزن و حجم، عدم نيازمندي به روغنهاي معدني و حفاظت در برابر خطا را نام برد. صحت و امكان پذيري طرح معرفي شده بوسيله شبيهسازي كامپيوتري بررسي خواهد گشت.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *