طراحي و آناليز تنش و مودال بدنه شير كنترلي نمونه به روش مكانيك جامدات محاسباتي

در اين مقاله روند طراحي و مراحل بهينه سـازي طـرح بـراي رسيدن به يك طرح مناسب براي بدنه يك شير كنترلـي مـورد بررسي قرار گرفتهاست. مـدلهاي مختلـف بوسـيله نـرم افـزار CATIA بر اسـاس اسـتانداردهاي موجـود توليـد شـده و بـا نرمافزار ANSYSمـورد تحليـل تـنش و آنـاليز مـودال قـرار گرفتند. آناليز مودال سبب اصلاحاتي در قسمت فلنج شير شد. هم چنين در تحليل تنش مشخص شد كه طرحهـاي اوليـه در قسمت حلقه نشيمنگاه ضعيف ميباشـند. بـا ارائـه طرحهـاي گوناگون، تحليل تنش و آناليز مودال آنهـا و در پـي آن انجـام اصلاحات مورد نياز نهايتاً يك طرح مناسـب جهـت سـاخت بدنه شير كنترلي استخراج شد. نتيجه مهمي كـه از انجـام ايـن پژوهش حاصل شد اين است كه در شيرهاي با كلاس كـاري بالا )فشار بالا(، فنجاني كف شير تا حد امكـان بايـد كوچـك باشـد. در ايـن مقالــه  طرحهـاي مختلـف و اصــلاحات آن و نمودارهاي تنش و نتايج آناليز مودال آورده شده است

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *