طراحي وشبيه سازي اينورترهاي 3سطحي ، 5سطحي و 7سطحي

در اين مقاله نحوه كليد زني اينورترهاي چند سطحي توضيح داده شده است. نحوه قرار گرفتن ديودها ، خازنها و كليدها در اينورتر چند سطحي با شماتيك آنها آمده است و مشاهده مي شود كه با فركانس كليد زني مناسب براي هر كليد چگونه سطوح ولتاژ مناسب توليد مي شود و همچنين نتايج شبيه سازي با استفاده از نرم افزار MATLABمشاهده مي شود و چگونگي توليد ولتاژ سينوسي اينورترهاي 3 سطحي ، 5سطحي و 7سطحي ، با فركانس كليد زني دقيق نشان داده مي شود.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *