طراحي نرم افزار محاسبه و تحليل قيمت تمام شده برق توليدي در نيروگاههاي حرارتي

اين نرم افزار جبا توجه به فعال شدن موضوع بازار برق در كشور، شفاف سازي قيمت تمام شده برق توليدي توسط نيروگاهها اجتناب ناپذير است. از آنجا كه بازار برق با هدف ايجاد رقابت و خروج دولت از انحصار توليد و عرضه برق در دستور كار وزارت نيرو قرار گرفته است نتايج چشمگيري همچون شفافسازي قيمت برق و سهيم شدن بخش خصوصي در توليد و عرضه برق بهمراه دارد. در اين راستا دسترسي به اطلاعات مربوط به قيمت تمام شده برق از جمله اطلاعات ضروري جهت مديريت توليد برق و به تبع آن بهينهسازي هزينههاي توليد و آمادگي براي نيروگاه مربوطه خواهد بود. در اين مقاله اطلاعات متناسب با قيمت برق كه تابعي از هزينههاي سرمايه گذاري، تعميرات و نگهداري، بهره برداري، سوخت و هزينه هاي مربوط به نوسازي و بهينه سازي است، محاسبه و در اختيار مسئولين ذيربط قرار ميگيرد. به كمك محاسبات مربوط به قيمت تمام شده برق نيروگاه ميتوان به ارقام شفاف و مراكز واقعي هزينه دست يافت و به اين طريق زمينه لازم براي كاهش هزينه هاي غير ضروري را فراهم نمود.
در كنار اين محاسبات به بررسي و تحليلهاي جانبي جهت درك صحيح از چگونگي صرف هزينهها در حالتهاي مختلف توليد پرداخته شد.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *