طراحي نرم افزار محاسبه توان جزرومد

انرژي حاصل از جزرومد بر خلاف انرژي حاصل از سوختهاي فسيلي مانند نفت و زغال سنگ قابل تجديد و لايزال مي باشد و آلودگي زيست هم به همراه ندارد . در اين تحقيق، نرم افزاري طراحي شده است كه توسط آن مي توان رژيم جزرومد در هر منطقه دلخواه از آبهاي ايران محاسبه كرد. در اين پژوهش ابتدا با استفاده از داده هاي سطح تراز آب ثبت شده براي مدت حداقل 29 روز به روش آناليز كمترين مربعات و فيلتر ( FIR) پايين گذر با فركانس قطع 36 هرتز، مؤلفه ها و فازهاي اصلي جز رومد (M2,S2,K1,O1) محاسبه مي شوند سپس با استف اده از دامنه مؤلفه ها محاسبه شده، عدد كشنده منطقه محاسبه مي شود، و در نتيجه نوع كشند منطقه شناسايي شده و در انتها مؤلفه موثرتر شناسايي و با داشتن پريود نجومي اين مولفه و داشتن مساحت حوزه ، با فرض اينكه شتاب جاذبه اي زمين 9/8m/s2 و چگالي آب 1027kg/m3 مي باشد، توان جزرومد منطقه مورد نظر محاسبه مي شود.

 

محمد اكبري نسب – شمس تفريشي –  مليحه وحيدي قاسمي  – عبدالله صداقت كردار
پژوهشكده هيدروفيزيك
شركت برق منطقه اي فارس
ايران

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *