طراحي كنترل كننده مقاوم براي موتور DC

بيست و ششمين كنفرانس بين المللي برق – طراحي كنترل كننده مقاوم براي موتور DC با استفاده از الگوريتم بهينه سازي زنبور عسل (ABC)

دانلود مقاله : طراحي كنترل كننده مقاوم براي موتور DC با استفاده از الگوريتم بهينه سازي زنبور عسل (ABC)

موتور DC ، نوعي ماشين الكتريكي است كه انرژي الكتريكي را به انرژي مكانيكي تبديل مي كند. اكثر موتورهاي الكتريكي توسط ميدان الكترومغناطيسي كار مي كنند.  ايده كلي اين است كه وقتي كه يك ماده حامل جريان الكتريسيته تحت اثر يك ميدان مغناطيسي قرار مي گيرد، نيرويي بر روي آن ماده از سوي ميدان اعمال مي شود.  در يك موتور استوانه اي، روتور به علت گشتاور ناشي از نيروي اعمال شده به فاصله اي معين از محورش شروع به چرخش مي كند .كنترل سرعت يك عامل مهم در كاهش زمان نشست موتور DC ميباشد. در اين مقاله مدلي از موتور DC خطي شده مورد مطالعه قرار گرفته است كه هدف از آن، طراحي كنترلكننده مقاوم به منظور كنترل سرعت موتور DC با استفاده از الگوريتم كلوني زنبور عسل (ABC) ميباشد. با استفاده از اين روش هوشمند، به تعيين و محاسبه ضرايب كنترل كننده PID ميپردازيم. نتايج به دست آمده از اين الگوريتم با مقادير تعيين شده از الگوريتم PSO مقايسه ميشود. بعد از طراحي كنترل كننده، زمان نشست و ماكزيمم فراجهش سيستم براي هر دو روش معرفي شده محاسبه مي شود . نتايج حاكي از كارايي مناسب الگوريتم پيشنهادي كلونيزنبورعسل براي بهبود عملكرد كنترلي موتور DC در مقايسه با روش الگوريتم اجتماع ذرات ميباشد.

 

خليل وليپور، محسن خليلپور، نويد رزمجوي، حسين حسيني

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *