طراحي كنترل كننده لغزشي براي موتور پله اي مغناطيس دائم

موتور پلهاي مغناطيس دائم در سيستمهاي با دقت بالا كه تحت تاثير عدم قابليت اطمينان پارامترها، اغتشاش خارج و
مي اشباع كنترل باشند، بكار ميرود. كنترل مود لغزشي معمولي ) ، ( normal sliding modeروش سيستم مركزي ) ( system centerو لغزش ديناميك متعدد ) ( dynamic sliding manifoldsبراي طراحي كنترل كنندههاي موقعيت دقيق براي يك موتور پلهاي  مغناطيس دائم بكار روند. روش ” لايههاي مرزي ” براي حذف پديده chatteringبكار گرفته شده است. سيستم مطلوب ما با طراحي كنترل كننده مود لغزشي sliding modeبر اساس شبيه سازي كامپيوتري كنترل ميشود

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *