طراحي كنترل كننده فركانس نيروگاه برقآبي ميكرو براي پروژه ناو در استان گيلان توسط شبكه هاي عصبي تطبيقي

در اين مقاله مدل سيگنال كوچك نيروگاه برقآبي پـروژه نـاو در استان گيلان كـه در مقيـاس ميكـرو ) (microمـيباشـد و بصورت ايزوله از شبكه برق كشور كار مـيكنـد، ارائـه شـده است. سپس كنترلكننده فركانس نيروگاه بـرقآبـي مـذكور بـا استفاده از شبكههاي عصبي و به صورت تطبيقـي غيرمسـتقيم طراحي ميگردد

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *