طراحي كنترل كننده فركانس نيروگاه برقآبي ميكرو براي پروژه ناو در استان گيلان توسط شبكه هاي عصبي تطبيقي

در اين مقاله مدل سيگنال كوچك نيروگاه برقآبي پـروژه نـاو در استان گيلان كـه در مقيـاس ميكـرو ) (microمـيباشـد و بصورت ايزوله از شبكه برق كشور كار مـيكنـد، ارائـه شـده است. سپس كنترلكننده فركانس نيروگاه بـرقآبـي مـذكور بـا استفاده از شبكههاي عصبي و به صورت تطبيقـي غيرمسـتقيم طراحي ميگردد. طرح كنترلي پيشنهادي از دو شبكه با نامهاي شبكه كنترلكننده ) (Neuro-Controllerو شبكه شناساييكننده Neuro-Identifierتشكيل شده است

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *