طراحي كنترل كننده فازي چند طبقه

بیست و ششمین کنفرانس بین المللی برق – طراحي كنترل كننده فازي چند طبقه به كمك  HPSOBFA در سيستم AGC تجديد ساختار يافته

دانلود مقاله : طراحي كنترل كننده فازي چند طبقه به كمك HPSOBFA در سيستم AGC تجديد ساختار يافته

در اين مقاله از يك كنترل كننده جديـد فـازي چنـد طبقـه براي سيستم AGC تجديـد سـاختار يافتـه در شـرايط كـاري مختلف استفاده كرده ايم. براي تعيين مناسـب  اعضـاي كنتـرل كننــده فــازي از الگــوريتم تركيبــي اجتمــاع ذرات (PSO ) و الگوريتم باكتريها (BFA) با عنوان HPSOBFA استفاده شده است. كنترل كننده فازي چند طبقه  داراي كـارايي بهتـر بـراي ميرا نمودن اغتشاشات سيستم در شرايط بد كري از خود نشان داده است. تعيين مقدار دقيق و مناسب بـراي اعضـاي كنتـرل كننده فازي از  مهمترين مسايل ميباشـد كـه بـدين منظـور از الگوريتم تركيبي جديد پيشنهادي استفاده شده است. الگوريتم تركيبي داراي سرعت مناسـب و كـارايي بهتـر در مقايسـه  بـا الگوريتم ژنتيك، اجتماع ذرات و باكتريها از خود نشـان داده است. شبيه سازي براي دو سناريو مختلف بر اساس قرارداد دو طرفه و نقض قرارداد بين در بـازار بـرق بـراي  سيسـتم مـورد مطالعه انجام شده است. كارايي الگـوريتم پيشـنهادي بـرروي شبكه نمونه با داده هاي ارائه شده، مورد آزمايش قرار گرفتـه و نتايج آن با ديگر روشها  مقايسه شده است. برتـري الگـوريتم پيشنهادي در جستجوي محلي، جستجوي كلي، سرعت دهـي مناسب به باكتريها و طول عمر باكتريها ميباشد.

علي قاسمي
دانشگاه آزاد اسلامي واحد اردبيل، باشگاه پژوهشگران جوان، اردبيل، ايران

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *