طراحي كنترل كننده عصبي غيرمتمركز بار فركانس مبتني بر كنترل مقاوم ∞H2/H ممزوج در سيستم قدرت تجديدساختاريافته

در اين مقاله استراتژي غيرمتمركز عصبي مبتني بر كنترل ∞H2/H ممزوج براي حل مساله كنترل بار فركانس در سيستم قدرت تجديدساختارشده پيشنهاد شده است. در استراتژي كنترل غيرمتمركز تاثيرات قراردادهاي مختلف و تعامل بين نواحي به عنوان يك سيگنال اغتشاش جديد درنظر گرفته ميشود. براي افزايش كارآيي سيستم كنترل، كاربردي شدن آن و درنظر گرفتن جزئيات عوامل غيرخطي سيستم و تعامل بين زيرسيستمها در روند طراحي، كنترل كننده عصبي مبتني بر كنترل مقاوم ∞H2/H ممزوج در اين مقاله ارايه شده است. اين استرتژي هيبريد كنترلي توانايي يادگيري و قابليت تطابق شبكه هاي عصبي و ويژگيهاي تكنيك كنترل مقاوم در مدل سازي عدم قطعيت هاي مدل و محدوديت روي فرامين كنترلي را درهم آميخته و منجر به ساختار كنترلي ساده و انعطاف پذير شده و روش قدرتمندي در حل مسأله كنترل بار فركانس محسوب ميشود. كنترل كننده پيشنهادي برروي سيستم قدرت دوناحيه اي تحت قراردادهاي مختلف، تقاضاي برزگ بار و پارامترهاي عدم قطعيتدار اعمال شده و نتايج حاصل از آن با كنترل كننده ∞H2/H ممزوج در حضور محدوديت نرخ توليد با ارزيابي شاخص هاي عملكردي FD و ITAE مقايسه خواهد شد. نتايج شبيه سازي حاكي از كارآيي مقاوم كنترل كننده عصبي پيشنهادي تحت شرايط مختلف بهره برداري دارد .

 

عارف جليلي ايراني، حسين شايقي
دانشگاه آزاد اسلامي واحد اردبيل، دانشگاه محقق اردبيلي

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *