طراحي كنترل كننده براي كنترل فركانس در شبكه غيرخطي دو ناحيه اي سيستم قدرت با استفاده از روش تركيبي اتفاقي

با وجود رشد و گسترش انواع كنترل كننده هاي صنعتي ، نوع PID آن هنوز يكي از متداول تـرين و پركـاربرد تـرين انـواع كنترلـر مـي باشـد . در سـالهاي اخيـر بـا پيـدايش روشـها و الگوريتم هاي نوين ماننـد شـبكه مصـنوعي عصـبي و كنتـرل فـازي , تلاشـهاي زيـادي در زمينـه تنظـيم پارامترهـاي PID بوسيله الگوريتم ها صـورت گرفتـه اسـت. در ايـن مقالـه بـا استفاده از الگوريتم بهينه سازي اتفاقي كه يك روش نـوين در بهينه سازي مي باشد به روش تركيبي براي بهينه كردن پارامترهاي اين كنترلر در سريعترين زمان و بـا بهتـرين دقـت اقـدام شده است . در انتها نيز الگوريتم بيـان شـده بـر روي سيسـتم قدرت دو ناحيه اي كه داراي ساختاري كـاملا غيرخطـي مـي باشد پياده سازي شده است . عملكرد بهتـر كنترلـر در مـدت زمان كوتاهتر بـا وجـود سـاختار غيرخطـي اسـتف

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *