طراحي كنترلكننده مود لغزشي مبدل باتري براي استفاده در يك سيستم تركيبي

در اين مقاله يك سيستم توليد انرژي تركيبي مورد بررسي قرار ميگيرد. سيستم مورد بحث از پيل سوختي به عنوان منبع اصلي توليد انرژي و از باتري به عنوان منبع كمكي تشكيل شده است و در حالت جدا از شبكه توان مورد نياز بار را تامين ميكند. پيل سوختي توسط يك مبدل بوست و باتري نيز توسط يك مبدل دوطرفه سه سطحي به باس DC متصل ميشوند و سپس مجموعه از طريق اينورتر به بار متصل مي – شوند. براي كنترل مناسب ولتاژ باس DCابتدا يك كنترل كننده مود لغزشي براي مبدل باتري طراحي شده و سپس استراتژي كنترل توان براي سيستم تركيبي طراحي ميشود. چگونگي عملكرد سيستم طراحي شده نيز با انجام شبيهسازيهاي مناسب مورد بررسي قرار گرفته است.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *