طراحي كنترلكننده تناسبي- انتگرالي – رزونانسي براي مبدلهاي سمت روتور و سمت شبكه در ژنراتورهاي القايي دوسو تغذيه

در اين مقاله از يك كنترلكننده جريان روتور كه شامل يك كنترل كننده تناسبي- انتگرالي PIو يك جبرانگر رزونانس هارمونيكي R ميباشد، در هر دو مبدل سمت روتور و سمت شبكه براي يك ژنراتور القايي دو سو تغذيه DFIGتحت شرايط عدم تعادل و اغتشاش ولتاژ در شبكه قدرت استفاده ميكنيم. نوسانات گشتاور الكترومغناطيسي  DFIGو توانهاي اكتيو و راكتيو استاتور زمانيكه ولتاژ شبكه هارمونيكي باشد، بطور كامل توضيح داده ميشود. در اين كنترل – كننده پيشنهادي، جزء اصلي و پنجم و هفتم جريانهاي روتور، بطور مستقيم توسط اين كنترلكننده تنظيم ميشوند. اين كنترلكننده پيشنهاد شده روي سيستم توربين بادي با ژنراتور  ،DFIGشبيهسازي ميشود. در پايان در قسمت شبيهسازي مشاهده ميشود كه اين كنترلكننده پيشنهادي PI-Rباعث كاهش قابل توجهي از نوسانات گشتاور و توانهاي اكتيو و راكتيو  DFIGتحت شرايط اغتشاش و هارمونيك در ولتاژ شبكه ميشود

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *