طراحي كنترل كننده بار-فركانس در سيستمهاي قدرت دو ناحيهاي به روش تئوري فيدبك كمي QFTبا استفاده از الگوريتم بهينه سازي اجتماع ذرات PSO

در اين مقاله طراحي كنترل كننده بار-فركانس LFC مقاوم به روش تئوري فيدبك كمي OFT و انتخاب ضريب باياس مناسب، با استفاده از الگوريتم بهينه سازي اجتماع
ذراتPSO براي كاهش انحراف فركانس سيستم قدرت در حالت ديناميكي بكار گرفته شده است. انتخاب ضرايب باياس مناسب توسط الگوريتم PSOو تركيب آن با كنترل
كننده مقاوم طراحي شده توسط QFTباعث بهبود ميرايي انحرافات فركانسي نسبت به كنترل كننده انتگراليP14  طراحي شده بوسيله الگوريتم ژنتيك مي باشد. جهت مقايسه، شبيه سازي براي يك سيستم قدرت غير متمركز دو ناحيهاي در دو حالت انجام داده شده است. نتايج شبيه سازي، نشان دهنده بهبود كنترل بار- فركانس در روش پيشنهاد شده مي باشد.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *