طراحي كنترلر LPV براي سيستم تعليق نيمه اكتيو خودرو

در اين مقاله روش تغيير خطي پارامتر (LPV) براي كنترل سيستم تعليق نيمه اكتيو خودرو بكار گرفته شده است . مدل در نظر گرفته شده يك چهارم مدل اتومبيل به همراه دمپر  MR) Magneto-Rheological) مي باشد . از مزاياي اين دمپر نسبت به دمپرهاي اكتيو توان مصرفي پايين آن ميباشد . وجود دمپر MR در سيستم باعث پيدا شدن خصوصيات غيرخطي در ساختار مدل مي شو د كه اين خود باعث پيچيدگي كنترل اين سيستم خواهد شد . از طرف ديگر در مدلسازي LPV سيستم نيز دو عامل بهبود عملكرد و برخورد با عدم قطعيتهاي موجود در سيستم مد نظر قرار گرفته است . در اين سيستم سيگنالهاي فيدبكي بكار رفته شامل جابجايي جرم خودرو، ولتاژ
اعمالي به دمپر و جابجايي داخلي دمپر مي باش د . آناليز ديناميكي در حوزه زمان بوسيله سيگنال ضربه انجام مي شود و با استفاده از شبيه سازي عملكرد كنترلر طراحي شده، مورد بررسي قرار ميگيرد.

سپيده شاداب، محمد هادي مالك
مركز تحقيقات سجاد

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.