طراحي كنترلر LPV براي سيستم تعليق نيمه اكتيو خودرو

در اين مقاله روش تغيير خطي پارامتر (LPV) براي كنترل سيستم تعليق نيمه اكتيو خودرو بكار گرفته شده است . مدل در نظر گرفته شده يك چهارم مدل اتومبيل به همراه دمپر  MR) Magneto-Rheological) مي باشد . از مزاياي اين دمپر نسبت به دمپرهاي اكتيو توان مصرفي پايين آن ميباشد . وجود دمپر MR در سيستم باعث پيدا شدن خصوصيات غيرخطي در ساختار مدل مي شو د كه اين خود باعث پيچيدگي كنترل اين سيستم خواهد شد . از طرف ديگر در مدلسازي LPV سيستم نيز دو عامل بهبود عملكرد و برخورد با عدم قطعيتهاي موجود در سيستم مد نظر قرار گرفته است . در اين سيستم سيگنالهاي فيدبكي بكار رفته شامل جابجايي جرم خودرو، ولتاژ
اعمالي به دمپر و جابجايي داخلي دمپر مي باش د . آناليز ديناميكي در حوزه زمان بوسيله سيگنال ضربه انجام مي شود و با استفاده از شبيه سازي عملكرد كنترلر طراحي شده، مورد بررسي قرار ميگيرد.

سپيده شاداب، محمد هادي مالك
مركز تحقيقات سجاد

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *