طراحي كنترلر چندحلقهاي اصلاح شدهبراي مبدلهاي UPSبا تخمين ولتاژ خروجي بوسيله فيلتر كالمن

اين مقاله، به بررسي و طراحي يك روش كنترل چند حلقه اي اصلاح شده براي مبدل PWMتك فاز جدا از شبكه مبدل UPSبدون سنسور ولتاژ خروجي با فيلتر خروجي LCمي پردازد. در روش كنترلي فوق از متغيرهاي حالت سيستم ولتاژ خروجي و جريان اندوكتانس فيلتر جريان بار و ولتاژ مرجع به عنوان سيگنال هاي پيش خور و پس خور استفاده مي شود. در روش پيشنهادي، جريان اندوكتانس فيلتر و جريان بار به جهت كاربرد حفاظتي به صورت مستقيم اندازه گيري مي گردد و ولتاژ خروجي با استفاده از الگوريتم فيلتر كالمن تخمين زده مي شود. در حلقه هاي پس خور كنترلر مورد نظر، از كنترلرهاي تناسبي ساده جهت تنظيم ولتاژ خروجي و ميرايي فعال و بهبود عملكرد حالت پايدار و گذرا استفاده شده است. حلقه هاي پيش خور نيز به منظور طراحي بهينه، افزايش عملكرد مقاوم سيستم و دفع سريع اغتشاشات به كار گرفته شده است. از جمله مزاياي روش پيشنهادي مي توان به دينامیک سريع، سادگي طرح و پ ياده سازي، كاهش هزينه و حجم و افزايش قابليت اطمينان اشاره نمود.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *