طراحي شبكه توزيع در چند سطح ولتاژ با استفاده از الگوريتم تعيين سطح تغذيه

طراحي شبكه هاي توزيع از جمله مسائلي است كه فاكتورهاي زيادي چون پيش بيني بار، رشد بار، تراكم بار، محل و ظرفيت پستها، مسير فيدر و… در آن دخالت دارند. به لحاظ اهميت موضوع و پيچيدگي آن، مدلها و تكنيكهاي مختلف بهينه سازي چون برنامه ريزي خطي و عدد صحيح، برنامه ريزي پويا و … براي حل مسئله بكار برده شده اند. در اين مقاله سعي شده است تا مسئله بهينه سازي فوق براي شبكه هاي شعاعي با تراكم بار كم و روستائي كه در آنها مسير تغذيه تقريبا مشخص است،  جهت تعيين سطح تغذيه شده توسط هر سطح ولتاژ بكار برده شود. الگوريتم تعيين سطح تغذيه ضمن ارائه ميزان نفوذ هر يك از سطوح ولتاژ در شبكه مورد مطالعه،  ظرفيت بهينه ترانسها و سطح مقطع بهينه فيدرها را در هر يك از سطوح ولتاژي ارائه مي نمايد.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *