طراحي سيستم PSS چند متغيره تطبيقي مبتني بر كنترل كننده غير متمركز براي ژنراتور سنكرون

يكي از بخشهاي اصلي در كنترل نيروگاههاي بخاري, كنترل ژنراتور سنكرون مي باشد كه يكي از مسائل مهم و مشكل در سيستمهاي قدرت است. در اين مقاله ابتدا مدل سازي ژنراتور سنكرون با مدل هفرون فيليپس مطرح گشته است و اين امر موجب به مدلسازي اين سيستم بصورت يك سيستم دو ورودي-دو خروجي گشته است هدف از اينگونه مدلسازي در نظر گفتن كليه اختلال ها به منظور دست يافتن به مدلي دقيق تر بوده است. پس از مدلسازي هدف اصلي مقاله طراحي كنترل كننده چند متغيره غيرمتمركز تطبيقي براي اين سيستم است كه در كنار پايدار سازي سيستم بتواند رفتار مطلوب خروجي را به همراه داشته و در مقابل انواع اغتشاش ها و ديگر عوامل نا مطلوب وارد بر سيستم مقامت نمايد. كه اين امر با شبيه سازي و تحليل بصورت كامل نشان داده شده است.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *