طراحي سيستم نرمافزاري تاييد اطلاعات جهت حفاظ ثانوي انتقال اطلاعات كنترلي در پستهاي فشارقوي ضمن وجود سپر مغناطيسي

پستهاي فشارقوي محل تداخل امواج الكترومغناطيسي دايم و گذراي قابل توجه به دليل وجود جريانها و ولتاژهاي زياد و قطع و وصلهاي دژنكتورها به دلايل متعدد اعم از بروز خطا، نياز به خاموشي و كنترل سيستم قدرت ميباشند. از اينرو مسئله سازگاري الكترومغناطيسي در يك پست فشارقوي توجه محققين بسياري را به خود معطوف داشته است؛ هرچند كار قابل توجه و چشمگيري در اين زمينه انجام نشدهاست. يكي از وجوه مهم سازگاري الكترومغناطيسي، سلامت اطلاعات ديجيتال كنترلي منتقل شده از محل outdoor به اتاق كنترل و ديسپاچينگ ميباشند كه صحت اين اطلاعات نيل به امواج تداخلي موجود، طراحي مناسب از لحاظ سازگاري را ميطلبد كه به استفاده از كابلهاي كنترلي با شيلدهاي مناسب(شيلد چند لايه) و مسيرهاي گذر مناسب كه كمترين تداخل را حائز ميشوند، بر ميگردد. عليرغم كليه تدابير مذكور، گاه ميدانهاي گذرا كماكان سبب تغييرات در سيگنالهاي كنترلي ميشوند. براي حل اين مشكل در اين مقاله ضمن طراحي سپرهاي مغناطيسي مناسب جهت كابل هاي كنترلي ، استفاده از يك تابع درهم از انواع تابع درهم MAC كه داراي سرعت بالا و تصادم كمتر تحت عنوان UMAC در سيستم نرمافزاري ارسال و دريافت سيگنالهاي كنترلي به عنوان حفاظ ثانوي انتقال اطلاعات پيشنهاد شده است.

 

حسين حيدري، وحيد عباسي ، صديقه عادلخاني، فرامرز فقيهي، زهره صابري، الهه مشتاقي، محسن فرهادي كاشي
مركز تحقيقات مواد مغناطيسي و فشارقوي
دانشگاه علم و صنعت ايران

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *