طراحي سيستم كنترل پيش بين بر اساس مدل فضاي حالت براي مبدل ماتريسي مستقيم، به منظور بهبود ضريب توان و كاهش ولتاژ مدل مشترك

اين مقاله كاربردي از سيستم كنترل پيش بين در مبدل ماتريسي مستقيم را ارائه مي كند. سيستم كنترل، تركيبي از قيود مختلف شامل كاهش THDجريان بار، افزايش ضريب توان دريافتي از شبكه و كاهش ولتاژ مود مشترك را در تعيين استراتژي كليدزني در مبدل ماتريسي مستقيم مورد ارزيابي قرار خواهد داد. بدين منظور سيستم كنترل پيش بين بر مبناي مدل فضاي حالت ارائه مي شود كه با پيش بيني مقادير جريان بار، توان راكتيو شبكه و ولتاژ مد مشترك، براي تمامي حالات كليدزني توابع هزينه اي بر اساس قيود معرفي شده را كمينه كرده و مطلوب ترين حالت كليدزني را براي گام زماني بعدي به سوئيچ ها ارسال خواهد كرد.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *