طراحي سيستم زمين حفاظتي بهينه با در نظر گرفتن پارامترهاي مختلف موثر بر ايمني آن به كمك الگوريتم ژنتيك

در اين مقاله هدف، طراحي سيستم زمين بهينه از نظر اقتصادي براي پستهاي برق، با شرط حفظ شرايط ايمني سيستم زمين بر اساس استاندارد IEEEمي باشـد. ايـن مطالعـه بـراي شـرايط مختلف سيستم زمين و خاك يك لايه و دو لايه انجام شـده و براي هر كدام از اين شرايط، سيستمهاي طراحي شده، ارائـه و با هم مقايسه گرديده است.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *