طراحي سيستم ذخيره ساز كوتاه مدت انرژي الكتريكي چرخ طيار بر پايه ماشين سوئيچ رلوكتانس استاتور Cشكل مناسب كاربرد بهبود كيفيت توان

یكي از انواع سيستم هاي ذخيره ساز انرژي )،(ESS سيستم ذخيره ساز چرخ طيار ) (FESSاست كه انرژي را به فرم انرژي جنبشي در يك جرم گردنده )چرخ طيار( با اينرسي بالا ذخيره مينمايد. به دليل ويژگي هاي متناسب و برجسته سيستم چرخ طيار از جمله تعداد بالاي شارژ و دشارژ و عدم وابستگي به اثر عمق دشارژ، كاربرد اين سيستم در مصارف بهبود كيفيت توان به صرفه است. در سيستم ذخيره ساز چرخ طيار، انتخاب مناسب ماشين الكتريكي )كه وظيفه تبديل انرژي الكتريكي به مكانيكي و بالعكس را بر عهده دارد( نقش برجسته اي در بهبود عملكرد سيستم دارد. استفاده از ماشين الكتريكي سوئيچ رلوكتانس به عنوان مبدل در سيستم چرخ طيار به دليل برتري هاي ذاتي اين ماشين از جمله ساختار روتور يكپارچه و مقاوم، چگالي گشتاور و توان بالا، فقدان خطر مغناطيس زدايي و هزينه پايين ساخت، مناسب است. در اين تحقيق از يك ماشين سوئيچ رلوكتانس با استاتور cشكل C-core SRMدر طراحي يك سيستم چرخ طيار سرعت پايين استفاده مي شود. بدين منظور ابتدا فلوچارت طراحي يك سيستم ذخيره ساز چرخ طيار ارائه مي گردد، سپس به كمك فرضيات منطقي، بخش هاي مختلف طراحي سيستم براي يك كاربرد نمونه انجام مي پذيرد. درنهايت اطلاعات بدست آمده از بخش طراحي در محيط Simulink پياده سازي و عملكرد سيستم طراحي شده در بهبود كيفيت توان بررسي مي گردد.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *