طراحي سيستم خبره خطايابي جهت پست 400/230kv حسن كيف مازندران

اپراتورها در مراكز كنترل و پستهاي برق با حجم زيادي از خطاها و آلارمها روبرو مي باشند كه سرعت عمل و تخصص جهت تصميم گيري نقش اساسي دارند. لذا استفاده از ابزارهاي مصنوعي از جمله سيستم هاي خبره جهت كمك به اپراتور و پشتيباني تصميم حائز اهميت مي باشد . روشهاي پردازش آلارم و روشهاي تشخيص خطا و تمايز بين آنها و طراحي و پياده سازي و اجراي سيستم خبره خطايابي در پستهاي فشار قوي برق ارائه مي شود كه جهت كمك به اپراتورهاي پست براي تصميم گيري در مواقح اضطراري و همچنين آموزش نيروهاي جديد طراحي شده است . سيستم خبره طراحي شده در اين مقاله مبتني بر قانون مي باشد كه از دو بخش اصلي موتور استنتاج و پايگاه دانش تشكيل مي شود.

 

برق منطق هاي مازندران
دانشجوي دكتراي برق
مهرزاد رستمي
برق منطق هاي مازندران
كارشناس ارشد كامپيوتر- نرم افزار
دكتر شهرام جديد
عضو هيئت علمي دانشگاه علم و صنعت ايران

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *