طراحي داشبورد اطلاعات مديريت مبتني بر چارچوب علّي فرايندها و استراتژيهاي سازمان

اصليترين ابزار هر سازمان براي دستيابي به چشمانداز خود، فرايندهاي داخلي آن سازمان است. يك ابزار پركاربرد سازمانهاي امروزي براي اجراي نظام مديريت استراتژيك، كارت امتيازي متوازن است؛ اما استفادهكنندگان از اين ابزار، فرايندها را صرفاً به عنوان يكي از وجوه تأثيرگذار استراتژي در نظر ميگيرند كه اين كاربرد با مفهوم اثرگذاري فرايندها در كليه شاخصهاي استراتژيك همخواني ندارد. در مطالعه حاضر با تأكيد بر نقش فرايندها به عنوان اصليترين ابزار بهبود عملكرد سازمان، يك مدل تلفيقي از استراتژيها و فرايندهاي سازمان با كمك فرايند تحليل سلسله مراتبي معرفي ميشود. مفاهيم نظري در يك مورد مطالعه عملي ارائه شده كه روش تحقيق مطالعه حاضر استفاده از مقايسات زوجي در كارگاه خبرگان با حضور 15نفر از مديران ارشد و مياني شركت بوده و تجزيه و تحليل دادهها با استفاده از نرم افزار انجام شده است. در نهايت با توجه به مفاهيم ارائه شده، داشبورد اطلاعات مديريت متناسب با نيازهاي پايش مدل مذكور طرحريزي گرديده است.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *