طراحي توربين جريان شعاعي يك ميكروتوربين 80كيلوواتي با استفاده از سي اف دي

طراحي اوليه توربوماشينها، مشخصات ابتدايي هندسـه كلـي پره و محل عبور جريان توربوماشين را تعيين ميكنـد. سـپس سيستم طراحي توربوماشين بر اساس طراحي به وسيله تحليل پايه گذاري ميشود، كه پرهها توسط كدهاي سيافدي ارزيابي ميشوند و با انجـام سـعي وخطـا و تكـرار دوبـاره، تصـحيح ميشوند. سيستم تعيين هندسه پره به صـورت عـددي كـه بـه صـورت پارامتريـك مـيباشـد، اسـتفاده از سـيافدي را بـه صورت قابل ملاحظهاي اثربخشتر مـيسـازد. در ايـن مقالـه، روتور يك توربين جريان شعاعي ميكروتوربين 80كيلـوواتي طراحي، مدلسازي و تحليل ميشود كه حل عددي جريـان آن توسط يك كد تجاري سيافدي )سيافاكس (1انجـام شـده است

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *