طراحي تراشه يک Range-Finderبا استفاده از روش Line-Stripeدر تکنولوژي CMOS

در ايـن مقالـه روش طراحـي يـک تراشـه تـصوير CMOS براي دريافت اطلاعات فاصله بـا تکنولـوژي CMOS ۰,۳۵um و تغذيه ۵Vارائه گرديده است. اين سيستم مي توانـد
اطلاعات رنج يا فاصله را بـدون نيـاز بـه حرکـات مکـانيکي آشکارکند و در عين حال تمـام پـردازش سـيگنال در داخـل تراشه انجام پـذيرد. در ايـن طراحـي، سنـسورهاي تـصوير و پردازشـگرهاي Mixed-Signalدر تراشـه مجتمـع شـده انـد. واحد دريافت کننده نوري ورودي شامل ۱۸خط ۱۶پيکسلي است و طراحي بر مبناي اندازه گيري فاصله ۱,۵تا ۱۰متر در ۱۸ مقياس انجام گرديده است

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *