طراحي بهينه ژنراتور آهنرباي دائم بادي براي بار يكسوكننده

در اين مقاله روند طراحي بهينه يك ژنراتور سنكرون آهنرباي دائم بادي متصل به بار يكسوكننده تمـام پـل ديـودي، جهـت بهبود شكل موج ولتاژ خروجي ماشين ارائـه شـده اسـت. بـر مبناي يك مدل تحليلي ژنراتور با آهنرباي سـطحي، الگـوريتم طراحي الكترومغناطيسي- حرارتي مطرح شده است. به منظور ارزيابي و بهينه سازي شكل موج ولتاژ خروجي ماشـين، يـك مدل تركيبي جامع متشكل از برنامه طراحـي ژنراتـور و شـبيه سازي همزمان نمونه طراحي شده در حضور بار يكسو كننـده استفاده شده است. با اسـتفاده از الگـوريتم ژنتيـك متغيرهـاي طراحي ژنراتور در محدوده هاي مناسب بهينه يابي شـده انـد. نتايج حاكي از بهبـود شـكل مـوج ولتـاژ خروجـي و كـاهش 9درصدي شاخص اعوجاج هارمونيكي آن مي باشند.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *