طراحي بهينه پايدارساز سيستم قدرت با استفاده از بهينه سازي چند هدفه تئوري بازي

يكي از مؤثرترين ومعروف ترين روش هـا بـراي ميـرا كـردن نوسانات ناشي از خطا در سيستم قدرت استفاده از پايدار ساز سيستم قدرت (PSS)1مي باشد. باتوجه بـه ايـن مسـأله روش طراحي PSSاهميت زيادي دارد. در اين مقاله براي اولين بـار طراحي PSSمتداول براي رسيدن بـه يـك پاسـخ خـوب، بـر اساس الگوريتم بهينه سازي چند هدفـه Strength Paretoكـه بر مفهوم تئوري بازي استوار مي باشد، انجام شده است. هنگامي كه خطا رخ مي دهد، حداقل دو فاكتور مهم وجود دارند كه پاسخ سيستم را تعيين مي كنند و عبارتند از زاويه رتور وتغييرات سرعت زاويه اي رتور. از طرفي زمان استقرار و ماكزيمم اورشوت پاسخ خيلي مهم هستند، به عبارت ديگر ما مي خواهيم يك پاسخ گذرا با دامنه كم و زمان استقرار كوچك داشته باشيم. اين در حاليست كه در بسياري از موارد تلاش براي كاهش يكي از اين فاكتورها منجر به افزايش فاکتور دیگر میشود

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *