طراحي بهينه موتور سنكرون خطي آهنرباي دائم شياردار به منظور بهبود چگالي نيروي رانش و كاهش نيروي دندانه اي

با توجه به اينكه يك موتـور سـنكرون خطـي آهنربـاي دائـم شياردار با حجم بزرگ، نيروي رانش كـم و نوسـانات نيـروي زياد يك گزينه بسيار نامطلوب ميباشـد. در ايـن مقالـه يـك روش بهينه سازي براي رسيدن بـه بهبـود در چگـالي نيـروي رانش و كاهش نيروي دندانهاي در ايـن نـوع موتـور پيشـنهاد شده است كه براي دسـتيابي بـه ايـن هـدف ابتـدا مدلسـازي تحليلي موتور به كمك معـادلات ماكسـول صـورت گرفتـه و سپس با استفاده از الگوريتم ژنتيك بهينهسازي آن انجام شـده است. اما علاوه بر هارمونيكهاي چگالي شار آهنربا كه يكـي از عوامل موثر بر نوسانات نيـروي رانـش مـيباشـد و كمينـه نمودن آن در فرآيند بهينهسـازي در نظـر گرفتـه شـده اسـت.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *