طراحي بهينه مسير فيدرهاي فشار متوسط درحضور عدم قطعيت برآورد بار

 اين مقاله يك روش طراحي بهينه چند مرحله اي براي شبكه هاي توزيع به منظور غلبه بر رفتار شبه ديناميكي آن در حضور عدم قطعيت برآورد بار ارائه مي كند. مسير بهينه، اندازه و زمان نصب فيدرهاي فشار متوسط با استفاده از الگوريتم رقابت استعماري كه به منظور طراحي شبكه توزيع اصلاح و گسترش يافته است به دست آمده اند. به منظور حفظ آرايش شعاعي شبكه به دست آمده در هر تكرار از الگوريتم، يك روش رياضي جديد پيشنهاد شده است. روش مونت كارلو جهت شبيه سازي مطالعات تكراري به كار رفته است. با عنايت به همبستگي ورودي و خروجيهاي شبكه در مدلسازي احتمالي عدم قططعيت برآورد بار، پارامترهاي خروجي نيز به صورت احتمالي بيان خواهند شد

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *