طراحي بهينه سيستم زمين پستهاي انتقال نيرو با استفاده ازالگوريتم ژنتيك

طراحي سيستم زمـين پسـتهاي انتقـال نيـرو يكـي از مسـائل پيچيده اي است كه طراحان پستهاي انتقال بـا آن مواجـه مـي باشند. هزينه بالاي اجـراي سيسـتم زمـين در پسـتهاي انتقـال سبب شده است تا طراحان همواره به دنبـال روشـهايي نـوين جهت بهينهسازي سيستم زمين و طراحـي بهينـه آن باشـند. از طرف ديگر سيستم زمين طراحي شده بايد در شرايط پايدار و گذرا محيطي ايمن براي بهره بـرداران پسـت فـراهم نمـوده و حداكثر قابليت اطمينان از عملكرد صحيح تجهيزات حفاظتي را بوجود آورد. در اين مقاله روشـي كـاربردي بـراي طراحـي بهينه سيستم زمين پستهاي انتقال نيرو بـا اسـتفاده ازالگـوريتم ژنتيك ارائه گرديده است كه به طراح اين اطمينان را مي دهـد كه سيستم زمين طراحي شده علاوه بر تأمين ايمني لازم  بـراي افراد و تجهيزات داراي كمترين هزينه اجرا نيز مي باشد

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *